Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki”, 

Telefon: +48 717986731
E-mail: sekretariat.lo01@wroclawskaedukacja.pl
Adres korespondencyjny: ul. ks. J. Poniatowskiego 9,11; 50-326 Wrocław

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.lo1.wroc.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszacych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst): nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań jednostki.
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast): nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań jednostki.
 • publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań jednostki.
 • treści zamieszczonych na stronie nagrań w postaci plików wideo nie są dostępne w polskim języku migowym: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań jednostki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Pietrygała, adres e-mail: robert.pietrygala@lo1.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 67 31 wew. 102. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową może chodzić oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Siedziby Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu:

 • ks. J. Poniatowskiego 9; 50-326 Wrocław – budynek główny
 • ks. J. Poniatowskiego 11; 50-326 Wrocław – budynek biblioteki i sali gimnastycznej

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a w przypadku braku możliwości jej zapewnienia ze względów technicznych zapewniają dostęp alternatywny.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • ks. J. Poniatowskiego 11 – budynek główny:
 1. Do budynku prowadzi wejście z dziedzińca szkolnego od strony ulicy ks. J. Poniatowskiego równe z poziomem terenu, oznaczone jako B, przeznaczone dla gości. Portiernia znajduje się z prawej strony wejścia B na parterze. Na portiernię prowadzą schody. Dla uzyskania informacji od portiera wskazany jest kontakt telefoniczny z pracownikiem portierni pod nr tel. 71 7986731 wew. 150, który na prośbę osoby ze szczególnymi potrzebami, zejdzie do wejścia głównego celem osobistego przekazania jej niezbędnych informacji. Przestrzenie komunikacyjne budynku nie są wolne od barier pionowych – schody, brak windy. Komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie za wyjątkiem korytarza i łącznika prowadzących do bloku sportowego.
 1. W budynku brak instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń. Po wcześniejszym umówieniu, obsługa osoby ze szczególnymi potrzebami możliwa jest przez każdego pracownika przy wejściu do budynku przy ul. ks. J. Poniatowskiego 11 lub w pomieszczeniach na parterze budynku przy ul. ks. J. Poniatowskiego 9, podobnie jak możliwość doraźnego wyznaczenia na dziedzińcu szkolnym miejsca parkingowego.
 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy – wszelkich informacji udziela portier.
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób poprzez: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
 • ks. J. Poniatowskiego 9 – budynek biblioteki i sali gimnastycznej
 1. Do budynku prowadzi tylne wejście z dziedzińca szkolnego od ulicy ks. J. Poniatowskiego, które wyposażone jest w rampę podjazdową umożliwiającą dostęp do pomieszczeń położonych na parterze budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 1. W budynku brak instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń położonych na piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Miejsce parkingowe na dziedzińcu szkolnym dla osoby ze szczególnymi potrzebami zostanie wyznaczone doraźnie, po wcześniejszym umówieniu się.
 2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy – wszelkich informacji udziela portier, pełniący swoje obowiązki w budynku przy ul. ks. J. Poniatowskiego 11.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób poprzez komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami obsługi z wykorzystaniem następujących sposobów/środków wspierających komunikowanie się: kontakt, telefoniczny, kontakt korespondencyjny, komunikacja z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, faks. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 2. Brak wyposażenia w urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących w postaci pętli indukcyjnej, systemów FM, systemów na podczerwień, systemów Bluetooth.
 3. Zapewnienie dostępu do informacji o zakresie działalności (głównych zadaniach) Liceum Ogólnokształcącego nr I w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo. Brak dostępu do w/w informacji w postaci nagrań treści w polskim języku migowym w formie pliku wideo oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR). Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość odczytania interesujących jej informacji przez pracownika sekretariatu.
 4. Zapewnienie komunikacji z Liceum Ogólnokształcącym nr I na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku przy ul. ks. J. Poniatowskiego 11 lub w pomieszczeniach na parterze budynku przy ul. ks. J. Poniatowskiego 9 .
Data dodania: 2021-03-29 10:29:57
Data edycji: 2021-03-29 12:30:15
Ilość wyświetleń: 5785

Konkursy

Zapraszamy Was do udziału w aktualnych konkursach !!!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

"Aby odnieść sukces trzeba 1% talentu,

9% szczęścia, a reszta to praca, praca, praca,..."

Ignacy Jan Paderewski
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej